May 25, 2018/ Todays e-paper

অার এন রবিগী ষ্টেটমেন্ট ভারত সরকারনা ওফিসিয়েল ওইনা ফোঙদোকহল্লিব্রা শেংদোক্কদবনি ঃসুনিল করাম


মাইগ্রেন্টশিং চংলকপা থিংনবা চেক পোষ্টশিং মপাঙ্গল কনখৎহল্লগনিTodays Headlines


সিএমনা অকনবা চেকশিন ৱারোল খঙহনখ্রবা মতুং পুলিসকী...
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল, মে ২৪ ঃ জিরিবাম, মাও অমসুং মোরে গেটনচিংবদা ইলিগেল মাইগ্রেন্টশিং চংশিল্লকপা থিংনবা পুলিসনা থবক লৌখৎলবসু ইম্ফাল ময়োল য়াওনা মফম কয়াদা ইলিগেল মাইগ্রেন্টশিং চংজফম লৌদুনা লৈরম্বদগী হেন...


শাজিন্নবা অধার কার্ড পায়রম্বা ম্যান্মারি ৩ ফারে ত...
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল, মে ২৪ ঃ ইলিগেল মাইগ্রেন্টশিং ষ্টেট অসিদা চংশিল্লকপা থিংনবা তেংনৌপল পুলিসনা লৌখৎলকপা দ্রাইবকী মনুং চন্না ঙসি নুমিদাংৱাইরম পুং ৫ রোম তাবদনা অখন্নবা সোর্স অমা ফংবদগী তেংনৌপল এস পি ড...


ভারত সরকারনা স্পোটর্স য়ুনিভর্সিটিগী লৌরক্লিবাফিরেপ...
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল, মে ২৪ ঃ মণিপুর মীয়াম্না মতম কুইনদগী মণিপুরদা ভারতকী অহানবা ওইনা স্পোর্টস য়ুনিভর্সিটি অমা লিংননবা হোৎনরিবা অসি লিংবা ঙম্লরোইদ্রা হায়না মীপাইনরম্বদু ভারতকী প্রাইম মিনিষ্টর নরেন্দ্র...


য়ুম য়ুমদা চংদুনা ভেরিফিকেসন চত্থখ্রে
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল, মে ২৪ ঃ ষ্টেট অসিদা লো এন্দ ওর্দর নীংথিন মেন্টেন তৌদুনা পামদবা থৌদোকশিং থোকহন্দনবা থৌবাল পুলিসনা পায়খৎলকপা খোঙথাংগী মনুং চন্না ঙসি অয়ুক পুং ৪.১৫ রোম তাবদগী ৬.২০ ফাওবা ইচম খুনৌ অৱ...


য়ুপিএসসিগী নিয়ম হোংদোক্লগা থা ৬কী কোর্স অমনা পার্স...
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল মে ২৪ : য়ু পি এস সিনা লৌবা সিভিল সার্ভিস একজাম অসিদা মমাংথক্তগী হৌনা নিয়ম অমদা প্রিলিম, মেইন একজাম অমসুং ইন্টরভিয়ু পাঙথোক্তুনা মানা মানা ফংলিবা স্কোরিং অদু টেলি তৌরগা ওভরওল স্কোর...


ৱাইশেল মরীল প্রোজেক্টকী য়ু:সি: মতম চানা থাগৎহৌদবগী...
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল মে ২৪ : নোর্থ ইষ্টর্ন কাওন্সীল (এন:ই:সি:) গী শেন্থং মখাদা পায়খৎলিবা কুম পুরবা ৱাইশেল মরীল প্রোজেক্ট হায়রগসু খঙনবা ৱাইশেল দ্রেনেজ স্কীমগী দরকার ওইবা প্রোগ্রেস রিপোর্ট (পি:অার:) য়াও...


নীংথি ভিলেজতা হোনি প্রোসেসিং য়ুনিট লিংখৎলগনিঃশ্যাম...
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল মে ২৪ : কামজোং দিষ্ট্রিক্টকী ফুংয়ার কেন্দ্রগী মনুং চন্না লৈবা নীংথি ভিলেজতা হোনি প্রোসেসিং য়ুনিট লিংখৎলগনি হায়না ফোরেষ্ট এন্দ ইনভাইরোনমেন্ট অমসুং হোর্টিকলচর এন্দ সোইল কঞ্জার্ভেসন...


মকোক থোংবশিংগী ৱাফম থৌশাদবা ওফিসিয়েলশিং এক্সন লৌখৎ...
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল, মে ২৩ ঃ মীয়ামগী নুমিৎ অমসুং চীংগী লীদরশিংগী নুমিৎতা চিফ মিনিষ্টর অমসুং মকোকথোংবা ওফিসিয়েলশিংনা মরী লৈনবা দিপার্টমেন্টশিংদা য়েংশিন্নবা অমসুং থবক ওইনা পাঙথোক্নবা শিন্নখিবা অমসুং থা...


ষ্টেটসিদা নেসনেল স্পোটর্স য়ুনিভর্সিটি লিংখৎপগী ওর্...
নিউ দিল্লি , মে ২৩ ঃ লৈবাক অসিগী ওইনা মণিপুরদা ইহান হানবা ওইনা নেসনেল স্পোর্টস য়ুনিভর্সিটি লিংনবগী ওর্দিনান্স অমা হৌখিবা য়ুমশকৈশ নুমিৎতা প্রাইম মিনিষ্টর নরেন্দ্র মোদিনা চেয়ার লৌদুনা পাঙথোকখিবা য়ুনিয়ন...


সরকারগী ওজাশিং চাং নাইনা লাক্তবদগী মহৈরোইশিং ক্লাস...
থৌদাং পাউমীদগীইম্ফাল, মে ২৩ ঃ কাংপোকপী দিষ্ট্রিক্টকী সাইকুল কেন্দ্রগী মনুং চন্না লৈবা কামু চীং হায়স্কুলদা ওজা মশিং শুনা লৈতবা অমসুং চাং নাইনা কাদবদগী স্কুল অসিগী মহৈরোইশিং ক্লাস মনুংদা খুল্লোকপী শান্ন...

Read More Headlines...

Ads