May 25, 2018/ Todays e-paper

চৈথারোল কুম্বাবদা : খোংজোম লানগী মতাংদু কোন্না নীংশিংলগা ইশিনবা নত্তে হায়বা অার্টিকল অদু পাজরুবদা থোরকপা ৱাহং খরা


13th May 2018

চৈথারোল কুম্বাবদা : খোংজোম লানগী মতাংদু কোন্না নীংশিংলগা ইশিনবা নত্তে হায়বা অার্টিকল অদু পাজরুবদা থোরকপা ৱাহংশিং অদুদিঃ


১) ককচিংগী মনাও চীংদা ৱাঙ্খৈ মৈরাবা অমসুং মহাক্কী কাঙবুনা য়েক্নবা বৃটিশকা মায়োক্ননা লান্থেংনখিবসি চৈথারোল কুম্বাবগী মতুং ইন্না কুম শক ১৮১৩ গী শজিবু ১৩ নি য়ুমশাকৈশা হায়বদি ১৮৯১ গী এপ্রিলগী তাং ২২ নি৷ হায়রিবা নুমিৎশিং অসিদা লৈঙাক্না মখোয়গী নীংশিং থৌরম পাঙথোক্তে৷ মদুগী মহুৎতা অার্ট এন্দ কলচর দিপার্টমেন্টনা ককচিংগী মনাও চীংদা এপ্রিল ২৩ খুদিংগী ৱাঙ্খৈ মৈরাবা নিংশিংবগী থৌরম পাঙথোক্লি৷ অদুগা লৈঙাক্নসু য়াম্না চাউনা অগষ্ট ১৩ দা টিকেন্দ্রজিৎপু নিংশিংবা ওইনা অথৌবশিংগী নুমিৎ হায়না পালন তৌরি৷ মতাংসিদা হংনিংলিবা ৱাহংদি ঃ চৈথারোল কুম্বাবদা হায়রম্বা তারিক অমদি নুমিৎকী মতুং ইন্না লৈঙাক্না মথক্তা পঞ্জখ্রিবা থৌরমশিং অসি পাঙথোক্ত্রিবা করিগীনো? ককচিং মনাও চীংদা এপ্রিল তাং ২৩ অমসুং ফৈদাপুংদা অগষ্ট ১৩ দা পাঙথোক্লিবা থৌরমশিং করম্বা সোর্সতগী লৌরগা পাঙথোকপনো? হায়রিবা থৌরমশিং অসি বৃটিশ রেকোর্দতা য়ুম্ফম ওইরগা পাঙথোকপা নত্তবরা? করি মরমগীদমক খোংজোম লানগী নুমিৎ খক্তমক চৈথারোল কুম্বাবদা য়ুম্ফম ওইরগা পাঙথোক্নিংবনো? অতৈশিং অসিদি করিগী চৈথারোল কুম্বাবনা হায়বা তারিক্তা পাঙথোক্নবা খন্দ্রিবা করিগীনো? ইকাই খুম্নজরবা অার্টিকল অসিবু ইবীরিবনদি এপ্রিল তাং ২৩ দা ৱাঙ্খৈ মৈরাগী অমসুং অগষ্ট ১৩ দা টিকেন্দ্রজিৎকী নিংশিং থৌরম পাঙথোকপসি চুম্মী খনবীবরা? লাল্লি হায়রিবা বৃটিশ রেকোর্দনা হায়বা তারিক্তা পাঙথোকপসি চুমদে হায়না য়েৎপীদ্রিবা করিগীনো? লৈবাক্কী খনবীবা ওইরবদি , বৃটিশ রেকোর্দ লাল্লি হায়বীরিবা ইকাই খুম্নরবা অইবনা বৃটিশ তারিক্তা লৈঙাক্না পাঙথোকপা অথৌবশিংগী নুমিৎকী থৌরমদা লাল্লি হায়না খোংজোম লানগী মতাংদা য়েৎফম থোক্তবরা?

২) চৈথারোল কুম্বাবা লমদম অসিগী মমল য়াম্লবা লন্নি হায়বসিদি য়াম্না চুম্মী৷ অদুবু চৈথারোল কুম্বাবা খক্তনা এঙ্গলো মণিপুরী ৱার ১৮৯১ গী লানফমশিং, কোনুংগী , সেকমাইগী , ময়াংখাংগী , লাইমতোনগী , থৌবাল অথোকপমগী, ককচিং মনাও চীংগী অমদি খোংজোমগী থৌদোক খুদিংমক্কী য়াম্না মরিক চুম্বা ৱাফম পুম্নমক শুনা ইরে হায়বা ঙম্বীব্রা? করিগুম্বা লানগী মতাংদা অচুম চুমদা লেপ্পা মতমদা লান শোক্নরিবা মায়কৈ অনীমক্কী ৱা তাদনা লেপ্পা অচুম্বা ওইগদ্রা? চৈথারোল কুম্বাবগী মতুং ইন্না বৃটিশনা মৈতৈ তেঙ্গোলদা তোপ কাপ্লকখিবসি শজিবুগী ১৩নি পানবা য়ুমশকৈশা হায়বদি এপ্রিলগী তাং ২২দনি ৷ অদুগা হকথেংননা লান শোক্নখিবনা শজিবুগী ১৪ নি পানবা এপ্রিল ২৩নি৷ তোপ কাপ্পনা নুমিৎ অমা লান শোক্নবা নুমিৎনা অমা ওইহনবসি য়াবীনিংব্রা? বৃটিশকী মতুং ইন্নদি এপ্রিল ২৫গী অয়ুক পুং ১১.৩০ দা লাংঙথেল চীংদা তোপ পুখৎলগা কাপ্পী হায়রি৷ ইকাই খুম্নরবা অইবনা ২২ দা কাপ্পী হায়না লৌবীব্রা নত্রগা ২৫ দা কাপ্পী হায়না লৌবীব্রা? অনীসিগী মরক্তা করম্বা থাজবীবগে? অহানবগীসি থাজবীবা ওইরবদি, চৈথারোল কুম্বাবগী মতুং ইন্না বৃটিশনা কাপ্লকপা তোপ অদু পুং কয়াদনো? তোপ মরুপশিং অদু করম্বা মখলগী মরুনো? কয়াম চাওবা, কয়াম শাংবা অমদি কয়াম লুম্বা মরুনো? থৌবাল অথোকপমগী লান্দা এপ্রিল তাং ৬তা মৈতৈ লান্মীনা নোংমৈ মরু কয়া অমসুং তোপ মরু কয়া কাপখি, অমদি মরুশিং অদু করি লমদা শাই হায়না মৈতৈনা ইরমদ্রবসু বৃটিশনা ইরম্মী, মসি লাল্লে হায়গদ্রা? ১৮৯১গী মার্চকী তাং ২৪ দা বৃটিশনা কোনুংদা লান্দারকপা মতমদা পাউনা লান শোক্নবা য়াওই হায়বগী মতাংদা মচেৎ অমফাওবা চৈথারোল কুম্বাবদা পন্দে৷ অদুবু বৃটিশ রেকোর্দকী মতুং ইন্না সেনাপতি অঙৌসনা পাউনাবু অয়া পুরেল মেজরদা তোপ লৌবা থারকই হায়না ইরি৷ মসি বৃটিশ রেকোর্দতি লাল্লি হায়না লৌরোইদৌরিব্রা? লান লোইরবা মতুংদা মণিপুরী বন্দি ২২ কালা পানিদা থাখিবগী অমসুং থাদোকখিবগী অমদি মখোয়দা অাদা লৈবদা শীজিন্ননবা পৈশা থাখিবগী বৃটিশ রেকোর্দতা য়াওরিবা অসি বৃটিশ রেকোর্দ লাল্লি হায়দুনা লৌরোইদ্রা? লৌরোই হায়রগনা চৈথারোল কুম্বাবদা বন্দিশিং অদুগী মরমদা কয়াম কুপ্না ইবগে? চৈথারোল কুম্বাবদা থৌবাল অথোকপমগী লান নুমিৎ কয়ানি শোক্নবা, করম করম্বা নুমিৎতা লান শোক্নদবা অসিনচিংবা ময়েক শেংনা ইব্রা? লমায় চাম্মা চাম্মা ইদুনসু অসিগুম্বা ৱাহংদি লোইবা নাইরোই৷

শমজিঞ্জরবদা, লান্দবা কনাবু লৈবগে? বৃটিশনা সাপমগী মহুৎতা বাপম, বিষ্ণুপুরগী মহুৎতা বিশেনপুর হায়না ই হায়দুনা বৃটিশ রেকোর্দ লোইনা লাল্লে হায়বা চুম্লোই৷ মচেৎ-মকায়গী মীৎয়েং থাদোক্লগা মপুম ওইনা য়েংবা চুম্মী৷ শোয়বা য়াবা মতাং শোয়বা য়াদবা মতাং অমা হায়বা অমা লৈ৷ তারিক অমা নত্রগা নুমিৎ অমা শোয়না ইরম্মী হায়দুনা লোইনা লাল্লি হায়রগদি মদু অরানবা মীৎয়েং ওইগনি৷ ঐখোয়গী চৈথারোল কুম্বাববু শেমদোক চুমথোক্নিংবা ময়াম অমা য়াওই৷ অদুবু লোইনমক লাল্লে হায়না লৌবদি য়ারোই৷ চৈথারোল কুম্বাববু বৃটিশ রেকোর্দসু পুন্না থম্মিন্নরগা নৈনবা মতমদা অচুম্বা মপুং ফাবা ৱারী থোরক্কনি৷ অমত্তং তোঙান্না য়েংলবদি মপুং ফাবা ৱারী ফংবা ঙম্লোই৷ লোইশিল্লকপদা লাঞ্জাও অসিগী মরমদা হেন্না মমুৎ তানা খঙগে হায়রবদি চৈথারোল কুম্বাবগী মথক্তা অতৈ মৈতৈগী লাইরিকশিং খুদম ওইনা মৈতৈ পুরি অমসুং মপানগী লাইরিকশিংসু নৈনবা মথৌ তাই হায়জনিংই৷

অদোমগী

চোংথাম তোম্বা সিংহ

প্রসিদেন্ট,

য়ুনাইটেদ চোংথাস, ইম্ফাল

Ads