July 14, 2020/ Todays e-paper

কেৱাইকেএলগী অথৌবশিংগী নিংশিং নুমিৎ থৌরম পাঙথোকখ্রে


18th August 2018 |

ইম্ফাল, অাগষ্ট ১৮ঃ ঙসি অাগষ্ট ১৮ অসিদা কেৱাইকেএলগী ২৫ শুবা অথৌবশিংগী নিংশিং নুমিৎ থৌরম মপুং ফানা পাঙথোকখ্রে হায়না অাইননা থিংখ্রবা লুপ অসিগী পব্লিসিতি এন্দ রিসার্ছকী দিপ্যুটি সেক্রেটরি থোইবা মঙাংনা থদোরকপা চেরোল অমনা হায়রি৷

চেরোল অসিনা মখা তানা হায়রিবনা,অথৌবশিংগী নিংশিং নুমিৎ থৌরম অসি লুপ অসিগী অহানবা, অনিশুবা অমসুং অহুমশুবা বট্টালিয়নশিংদা মপুং ফানা পাঙথোকখি৷ লোয়ননা থৌরম অসি য়ুনিটশিং, টেক্নিকেল য়ুনিটশিং অমসুং কংলৈপাক্কী মফম খুদিংমক্তা লৈরিবা য়ুনিটশিংদা মপুং ফানা পাঙথোকখ্রে৷

নিংশিং নুমিৎ অসিগী মপুং ওইবা থৌরমদি লুপ অসিগী অহানবা বট্টালিয়নদা পাঙথোকখিবা থৌরমনা ওইখি৷ থৌরম অসিদা লুপ অসিগী জেনরেল সেক্রেটরি কে কোরৌনা অথোইবা মীথুংলেন, ভাইস চিয়ারমেন তোইজম ইবোচৌনা থৌরম মপু, এক্টিং সি ইন সি মীয়ামগী য়াওল লান্মী (এমৱাইএল) কেঐচ নিমাই অমসুং কেসিপিগী ১৩১ বট্টালিয়নগী সিও কমরেদ পুন্সিবনা ইকাই খুম্নবা মীথুংলেনশিং ওইদুনা শরুক য়াখি৷

অথোইবা মীথুংলেননা মৈরা চুখৎতুনা, থৌরম মপুনা লুপ অসিগী ফিরাল তঙ্খাই চিংথদুনা অমসুং য়াওন পাথৌশিংনা লৈখিদ্রবা অথৌবশিংগী মফমদা মিনিট ২ তুমিন্না লেপ্তুনা ইকাই খুম্নবা উৎপগা লোয়ননা থৌরম অদু হৌদোকখি৷

লৈখিদ্রবা অথৌবশিংদা লৈখিবা কৎথোকপা ঙম্বগী থৌনা অদু ঙসিগী য়াওল্লোয়শিংনা খুদুং ইন্দুনা মাঙলোমদা করম্না চঙশিনগদগে হায়বা ৱারোল পীখি৷

অথোইবা মীথুংলেনগী ৱারোলদা লুপ অসিগী জেনরেল সেক্রেটরিনা ইরৈবাক্কী নিংতম্বা অমসুং ৱসিয়াগী য়াওল অসি মায় পাক্না পুরক্নবগীদমক ঐখোয়না হনবা লৈতনা অপুনবা য়াওল লান্থেং অমা য়েক্নবদা চঙজদবা হায়বা ৱাখল্লোন অসিনা মাঙদা থম্লগা কত্থোকপগা লোয়ননা লান্থেংমিন্নবা চঙই হায়না ফোঙদোকখি হায়রি৷

কেৱাইকেএলগী ভাইস চিয়ারমেননা পীখিবা থৌরম মপুগী ৱারোলদা, ঐখোয়গী অহানবা খোঙথাংদি কংলৈপাক অমসুং ৱসিয়া লমদম অসিগী অপুনবা নিংতম্বা পুরকপনি৷ নিংতম্বা ফংলবা মতুংদা ৱসিয়া লমদম অসিগী মরাইবক ঐখোয় ইশানা ইরোমদোম লেপচবা ঙম্লক্কনি৷

নিংতমদবা খুন্নাইনা মশাগী মরাইবক লেপচবা খক ঙম্লোই৷ ঐখোয় খুদিংমক অমত্তা ওইনা লেপমিন্নদুনা অথৌবশিংনা পীরম্বা য়েক্নবদা চঙজদবা হায়বা কত্থোকপদা য়ুম্ফম ওইবা ৱাখল্লোন অসিগা লোয়ননা য়াওল লান্থেং অসি মাঙলোমদা চঙশিনমিন্নসি হায়না ফোঙদোকখি হায়রি৷

Ads