May 25, 2018/ Todays e-paper

লমদমসিদা লৈরিবা মীপুম খুদিংমক অমসুং ইমুং খুদিংমক চাওখৎতনা মণিপুর চাওখৎলে হায়বা য়ারোইঃচিফ মিনিষ্টর


15th May 2018

থৌদাং পাউমীদগী

ইম্ফাল, মে ১৫ ঃ ৱাঙ্গোই কেন্দ্রগী মনুং চন্না লৈবা গোবিন্দগ্রাম ৱাকচিং খুল্লেনদা খুঙ্গং চৎসি থৌরম পাঙথোকখ্রে৷ লমদম অসিদা লৈরিবা মীপুম খুদিংমক অমসুং ইমুং খুদিংমক চাওখৎতনা মণিপুর চাওখৎলে হায়বা খক য়ারোই হায়না মণিপুরগী চিফ মিনিষ্টর এন বিরেননা ফোঙদোকখ্রে৷

লৈবাকপোকপা নুমিৎ খুদিংগী খুঙ্গং চৎসি মিসন পাঙথোক্তুনা লাকপা অদুগী শরুক অমা ওইনা ঙসি দিষ্ট্রিক্ট এদমিনিষ্ট্রেসন ইম্ফাল ৱষ্টনা শিন্দুনা গোবিন্দগ্রাম ৱাকচিং খুল্লেনদা মণিপুরগী চিফ মিনিষ্টর এন বিরেন মশামক্না শরুক য়াদুনা ৱাঙ্গোই কেন্দ্রগী মনুং চন্না লৈবা গোবিন্দগ্রাম ৱাকচিং খুল্লেন লাইহরাওফমদা খুঙ্গং চৎসি মিসন পাঙথোকখ্রে৷

সরকারগী তোঙান তোঙানবা দিপার্টমেন্ট ২৫ গী ওফিসিয়েলশিংনা শরুক য়াদুনা চিফ মিনিষ্টরগী হকশেলগী তেংবাং কার্দ শাবা, ফেমিলি বেনিফিট কার্দ শাবা, এলইদি বল্ব লেম্না অহোংবা মমলদা ফংহনবা, ফিশরিজ দিপার্টমেন্টকী মখাদা ঙা মচিঞ্জাক ফংহনবা, উজৱালা স্কিমগী মখাদা এলপিজি গ্যাস কন্নেক্সন ফংহনবা, রেসন কার্দ শাবা য়াওনা তোঙান তোঙানবা স্কিম প্রোজেক্ট কয়াগী কান্নবশিং মীয়ামদা হকথেংননা ফংহনবগা লোয়ননা খুদক্তা কান্নবা কয়া ফংহনখিবা খুঙ্গং চৎসি মিসন অদুদা চিফ গেষ্টকী ৱারোল পীরদুনা মণিপুরগী চিফ মিনিষ্টর এন বিরেননা হায়, ভারত্তা ঙসি বিজেপিগী মপাঙ্গল নোংম নোংমগী কনখৎলক্লি৷ ভারতকী ষ্টেট কয়াদা বিজেপিগী লৈঙাক শাসন লৈরক্লি৷ কংগ্রেসনা শাসন পায়রম্বা ষ্টেট খুদিংমক্তা কংগ্রেস পার্টি অসি চাওনা মায়থিরক্লি৷

কংগ্রেস নত্রগা ষ্টেট অদুগী রিজনেল পার্টিনা অয়াম্বা মতমদা শাসন পায়দুনা লাকখিবা ভারতকী অচৌবা ষ্টেটশিংগী মনুংদা অমা ওইরিবা কর্নাতাকাদা লৈরম্বা কংগ্রেস সরকার মীখলদা চাওনা মাইথিরে৷ বিজেপিনা চাওনা মায় পাক্লে৷ বিজেপি সরকার ভারত্তা অমসুং মণিপুরদা মতম শাংনা লৈরগনি৷

চিফ মিনিষ্টরনা মখা তানা হায়, ইলেক্সনগী মতমদা মীয়াম্না মখোয়গী মীহুৎনি হায়দুনা ভোট পীদুনা থাগৎলিবা অসি কেন্দ্র অদুগী অমসুং লৈবাক অদুগী চাওখৎ থৌরাংগী থবকশিং পায়খৎনবনি৷ মতম অমদা কেন্দ্রগী মীহুৎ ওইরিবশিংনা ভোট হেক কাখিবদগী চহী ৫ ক্বার্টরদা নত্রগা ময়ুমদা ফমদুনা লৈরুরবা মতুংদা মীখল ময়াদা অমুক হন্না মীয়াম নুংশিবা শাদুনা থোরক্লম্বা অদু হৌজিক লৈরিবা অনৌবা সরকার অসিগী মতমদা লৈত্রে৷

মীয়ামগী মীহুৎ ওইনা লৈরিবা ঐখোয় অমসুং সরকারগী ওফিসিয়েলশিংনা ওফিসতা নত্রগা ক্বার্টরদা ফমদুনা লৈঙাক শাসন তৌরম্বা অদু ঙসিদি মীয়ামগী মীহুৎ ওইনা লৈরিবা ঐখোয় অমসুং সরকারগী ওফিসিয়েল খুদিংমক খুঙ্গংদা হকথেংননা লাক্তুনা মীয়ামগা উন্নদুনা চাওখৎ থৌরাংগী থবকশিং পায়খৎলে৷ খুঙ্গংদা লৈরিবা মীয়াম্না করি পাম্লিবগে হায়বা হকথেংননা উন্নদুনা খঙদোক্লে৷ খুঙ্গংদা লৈবা মীয়াম্না করিগুম্বা দরকার লৈবা অমা ফংনবা হোৎনবদা মতম শাংনা চংবা, ওফিসার অদুনা চংহল্লকই নত্রগা চংহল্লক্তে হায়বা, উনবা ফংই নত্রগা ফংদে হায়বগী অৱাবা কয়া অদু খুঙ্গং চৎসি মিসন অসিগী মখাদা মীয়ামগী শুমাংদা নত্রগা কোন্থোংদা ওফিসার কয়া অদুনা লাক্তুনা উন্নররে৷ নখোয়গী অপাম্বা করিনো হায়না হংলরে৷

মতম অমদা লায়রবা ইমুং কয়ানা হোস্পিটালদা পুখৎনবা অমসুং লায়েংনবগী শেল লৈতবগী অৱাবা অদু চিফ মিনিষ্টরগী হকশেলগী তেংবাং হায়বা কার্দ শাদুনা হোস্পিটাল অমদা চৎলগা লেম্না লুপা লাক্ষ ২ ফাওবগী চাংদা লায়েংবা য়ারগনি৷

দিফরেন্টলি এবল্ড পার্সন কয়াদা থা খুদিংগী লুপা ১৫০০ গী চাংদা ফংহল্লে৷ লোন কয়া পীরে৷ লুখ্রাবী কয়াগী ৱদো স্কিমগী মখাদা শেন্থং পীদুনা হিংনবগী মতেং পীরে৷ হৌখিবা মে ১ দা ইহান হান্না খুঙ্গং চৎসি মিসন অদুদা কেন্দ্র ৬০ গী খুঙ্গং ৬০ দা অমুক্তদা পুন্না পাঙথোকখিবা মিসন অদুদা মীওই পুন্না লিশিং ৮০ রোম্না মখোয় মখোয়গী ওইবা প্রোব্লেমশিং পুদুনা লাকখি৷ মদুগী মনুংদা মীওই লিশিং ৪০ দা খুদক্কী ওইবা স্কিম প্রোজেক্ট কয়াগী কান্নবশিং সরকারগী ওফিসিয়েলশিংনা কান্নবশিং ফংহনখি৷ মদুগী মতুংদা হৌখিবা অনিরকশুবা লৈবাকপোকপা নুমিৎতা পাঙথোকখিবা খুঙ্গং চৎসি মিসন অদুদা খুঙ্গং ৫২ দা পাঙথোকখি৷ মদুদা মীওই লিশিং ৬৮ রোম্না মখোয়গী ওইবা প্রোব্লেম কয়া থাঙ্গৎলকখি৷ মদুগী মনুংদা মীওই লিশিং ৩৮ গুম্বদা স্কিম কয়াগী কান্নবশিং ফংহনখি৷ মদুদা ৱাৎহৌবা মীওই লিশিং ৩০ রোমদা ঙসি অসি কান্নবশিং ফংহনবগী থবকসু তৌরি৷

খুঙ্গং খুঙ্গংগী ওইবা মীয়ামগী কান্নবশিং ফংহনলি৷ থক্নবা ঈশিংগী কান্নবা ফংদ্রিবা মফমদা ঈশিং ফংহন্নবা হোৎনরি৷ খুঙ্গংদা লৈবা মীয়ামগী ওইবা ইরুজফম পুখ্রি অচৌবদা বাথরুম কা অনি য়াওবা লুপা লাক্ষ ৩.৫ রোম চংনা শাবগী থবক হৌহল্লগনি৷

চিফ মিনিষ্টরনা মখা তানা হায়, খুঙ্গংশিংদা লায়রবা ইমুং কয়াগী মহৈরোইশিংগী য়ুনিফোর্ম লৈবা ঙমজদবা, লাইরিক লৈবা ঙমজদবা অমসুং মিং চনবা ঙমজদবা মহৈরোই লিশিং ৪০ রোম মণিপুর পুম্বগী ওইনা লৈরমখি৷ হায়রিবা মহৈরোইশিং অদুগী অৱাৎ অপা কয়া সরকারনা অকনবা মীৎয়েং চংদুনা সরকারগী স্কুলশিংদা ফ্রীদা য়ুনিফোর্ম, লাইরিক অমসুং মিং চন্দুনা মহৈ তমহন্নবা হোৎনরি৷

গোবিন্দগ্রাম ৱাকচিং খুল্লেনদগী হিয়াংথাং ইন্দেন গ্যাসকী মখাদা লেম্না এলপিজি গ্যাস কন্নেক্সন মীওই ৫০ দা অথুবা মতমদা ফংহন্নবা অাইওসিদা খঙহনখ্রে৷ তশেংনা লায়রবা ইমুংগী এলপিজি গ্যাস ফংবা য়াবা হান্না সেন্সসতা য়াওহৌদবশিংনা লেম্না এলপিজি গ্যাস কন্নেক্সন ফংহন্নবা হোৎনগনি৷ চিফ মিনিষ্টরগী হকশেলগী তেংবাং কার্দ, এগ্রিকলচর, ফিশরিজ, হেন্দলুমগী মখাদা ফি শানবা লঙ পীবা য়াওনা সরকারনা পায়খৎলিবা স্কিম প্রোজ্রেক্ট কয়াগী কান্নবশিং সরকারনা পায়খৎলিবা খুঙ্গং চৎসি মিসন অসিগী মখাদা লৌহৌনবা হোৎনবীয়ু হায়না চিফ মিনিষ্টর এন বিরেননা ফোঙদোকখি৷

মণিপুর চাওখৎপা হায়বা অসি ঐহাকখক চাওখৎলগা, ফি অনানবা শেৎলগা, কার তোংলগা চাওখৎলে হায়বা য়ারোই৷ লমদম অসিদা লৈরিবা য়ুম খুদিংমক অমসুং মীপুম খুদিংমক চাওখৎতনা মণিপুর চাওখৎলে হায়বা য়ারোই৷ মীয়াম্না পিনিংবা মীওইদা ভোট পীবিয়ু৷ ৱাঙ্গোই কেন্দ্রগী এমএলএ ও লুখোই অসি য়াম্না মবুক চম্বা, হৌজিক লৈরিবা বিজেপিনা লুচিংবা সরকার অসি কায়বা য়ারোই হায়না সরকার অসিবু শৌগৎলকপা মবুকচেল শেংবা লীদরনি৷ মশাগী ওইজবা থিদবা লুচিংবনি৷ এমএলএ লুখোইগুম্বা মীওই মণিপুরদা দরকার ওইরি৷

হৌজিক লৈরিবা সরকার অসিনা লমদম অসিদগী করপসন মুত্থৎনবা হোৎনরিবা অসিদা মতেং পাংবীয়ু৷ চাওখৎপা মণিপুর অমা পুরক্নবা হোৎনমিন্নসি হায়না চিফ মিনিষ্টর এন বিরেননা ফোঙদোকখি৷

থৌরম অদুদা গেষ্ট ওফ ওনর ওইনা শরুক য়াখিবা মণিপুর সরকারগী কঞ্জুমর এফিয়ার্স ফুদ এন্দ পব্লিক দিষ্ট্রিব্যুসনগী মিনিষ্টর করাম শ্যামনা হায়, মহাত্মা গান্ধিগী মতমদা ভারত চাওখৎনবা খুঙ্গং চৎসি হায়না হৌদোক্লম্বা অদু থবক ওইনা নিংথিনা পাঙথোকপা ঙমদনা মতম শাংনা লাকখিবা অদু হৌজিক ভারতকী প্রাইম মিনিষ্টর নরেন্দ্র মোদিগী মতমদা থবক ওইনা পাঙথোকপা ঙম্লে৷

খুঙ্গং চৎসি থৌরম অসিনা মণিপুরগী খুঙ্গংগী মীয়াম্না সরকারগী ওফিসিয়েলশিংবু হকথেংননা উন্নদুনা চাওখৎ থৌরাংগী থবক কয়া পায়খৎপা ঙম্লে৷ সরকারগী লাক্লিবা ওফিসিয়েল কয়া অসিবু হকথেংননা উন্নদুনা মীয়াম্না ভারত সরকার অমসুং মণিপুর সরকারনা পায়খৎলক্লিবা পোলিসি প্রোগ্রাম কয়া অদুগী কান্নবশিং লৌবা য়ারে হায়খি৷

থৌরম অদুদা প্রসিদেন্টকী ৱারোল পীরদুনা ৱাঙ্গোই কেন্দ্রগী এমএলএ ওইনাম লুখোইনা হায়, মণিপুরগী চিফ মিনিষ্টর এন বিরেন অসি লায়রবা, তোল্ল-তারবা কয়াগীদমক ঈশ্বরনা থারকপা মীশকনি৷ মহাক্কী ইন্নোভেটিব ওইবা ৱাখল্লোনদগী থোরকপা গো টু দি হিলস অসি মায় পাক্না পাঙথোক্তুনা ঙসিদি মণিপুরগী চীংমী অমসুং তম্মী অনিগী মরক্তা হেন্না নকশিন্নবা অমসুং নুংশিনবা পুরকপা ঙম্লে৷ মণিপুরগী চীং অমসুং তম অনিমক থোঙ মান্ননা চাওখৎহন্নবা হোৎনরি৷

হৌজিক গোট দি ভিলেজ হায়না হৌখিবা মে ১ দগী হৌদোকপগা লোয়ননা মণিপুরগী খুঙ্গংশিংবু হেন্না চাওখৎহনবা পুরকনা ঙম্লে৷ মমাংদা লৈরম্বা সরকার অমত্তগী মতমদা তৌরমদ্রবা থবক কয়া হৌজিক লৈরিবা মণিপুর সরকারনা তেল্লবা মতম খরা অসিদা তৌরিবা অসি থাগৎনিংঙাইনি৷

ৱাঙ্গোই কেন্দ্রগী মনুংদা লৈরিবা খুঙ্গংগী এরিয়াশিংদা লৈবাকপোকপা খুদিংগী খুঙ্গং চৎসি থৌরম মথং মথং পাঙথোক্কদৌরিবা অসিনা লমদম অসিবু হেন্না চাওখৎহনবদা চাওরবা মতেং ওইরগনি৷

গোবিন্দগ্রাম ৱাকচিং খুলেনগী এরিয়াদা লৈরিবা লায়রবা ইমুং ৫০ দা উজৱালা স্কিমগী মখাদা এলপিজি গ্যাস কন্নেক্সন লেম্না ফংহল্লগনি৷ মীয়াম্না নেস্নেল ফুদ সেক্যুরিটি এক্টকী কার্দ শাববু ওইরো, চিফ মিনিষ্টরগী হকশেলগী তেংবাং কার্দ য়াওনা মখল কয়াগী কান্নবশিং মীয়াম্না লৌবিহৌ হায়না এমএলএ লুখোইনা ফোঙদোকখি৷

থৌরম অদুদা ইম্ফাল ৱষ্টকী অধক্ষা অারকে তরুনি য়াওনা জিল্লা পরিষদ, প্রধান কয়ানা দাইজতা ফমদুনা শরুক য়াখি৷

Ads