July 14, 2020/ Todays e-paper

ইন্দো-নাগা পিছ প্রোসেস নমথনবা হোৎনবা এসেমব্লি মীফমদা নাগা ইলেক্টেদ রিপ্রজেন্টেটিভশিং য়াওদনবা ৱারেপ


24th August 2018 |

থৌদাং পাউমীদগী

ইম্ফাল, অগষ্ট ২৩ঃ অথুবা মতমদা ৱারোইশিন পুরকপা য়াই হায়না থাজনরিবা নাগা ফ্রেমৱার্ক এগ্রিমেন্টকা মরী লৈননা ঙসি য়ু এন সিনা শিন্দুনা সেনাপতি দিষ্ট্রিক্টকী টি এন কে কম্ম্যুনিটি হোলদা নাগা ত্রাইবশিংগী হো হোশিং অমসুং নাগা ফ্রন্টেল ওর্গনাইজেসনশিংগী ওইবা মীফম অমা পাঙথোকখ্রে৷ লোয়ননা ইন্দো-নাগা পিছ প্রোসেস নমথনবা হোৎনবা মীফমশিং ৷ এসেমব্লি মীফমদা নাগাগী ইলেক্টেদ রিপ্রজেন্টেটিভ অমত্তা শরুক য়াদনবা ৱারেপ লৌখ্রে হায়রি৷

মীফম অদুগা মরী লৈননা য়ু এন সিগী প্রসিদেন্ট গাইদোন কামৈ অমসুং নাগা হো হোগী প্রসিদেন্ট চুবাওঝুকুমনা থাদোরকপা জোইন্ট ষ্টেটমেন্ট অমদা হায়রিবদি নাগা মীয়ামশিং অসি নীংশিংবা থোক্ত্রিঙৈ মতমদগী হৌনা এক্সটর্নেল ফোর্সশিংতগী মনিং মখা তম্না রিপব্লিক ভিলেজ অমা ওইনা লৈরকখিবনি৷ নাগা ভিলেজশিং অসি ত্রেদিসন অমসুং কষ্টমরি লোনা ঙাক শেন্দুনা অমসুং মসিগী জষ্টিসশিং ফংহন্দুনা লাকখিবনি৷

চহী কয়া নাগাশিংগী সেল্ফ দিটরমিনেসনগীদমক খোঙজং চংশিন্দুনা লাকখ্রবা মতুং হৌখিবা চহী ১৯৯৭ গী জুলাই ২৫ দা অনিরকশুবা ইন্দো-নাগা সিজ ফায়র এগ্রিমেন্ট সাইন তৌনদুনা চহীদুমক্কী অাগষ্ট ১দগী চৎনবা হৌখিবনি৷ লোয়ননা ২০১৫কী অাগষ্ট ৩ দা নিউ দিল্লিদা মতম কুইরক্লবা ইন্দো-নাগা পোলিটিকেল ইশু অসিগী ৱারোইশিন পুরক্নবা এন এস সি এন (অাইএম) অমসুং ভারত সরকার অনিগী মরক্তা ইন্দো-নাগা ফ্রেমৱার্ক এগ্রিমেন্ট অসি সাইন তৌনখিবনি৷

অদুম ওইনমক ইতিহাসিক ওইরবা ইন্দো-নাগা ফ্রেমৱার্ক এগ্রিমেন্ট সাইন তৌনখিবা মতম কুইরবসু হৌজিক ফাওবা মসিগী ৱারোইশিন অমত্তা পুরক্তনা লৈরিবা অসিগী মতাংদা (মখা লা ৪দা)

Ads