May 25, 2018/ Todays e-paper

নাগা পিস টোল্কতা কাংলুপ ৩৮ গী ইন্টিগ্রিটি শোক্লোইদবা ৱারোইশিন পুরক্নবা সিভ সেনানা তকশিল্লুগদৌরি


13th May 2018

থৌদাং পাউমীদগী

ইম্ফাল মে ১৩ : হৌজিক বর্নিং ইসু অমা ওইনা মণিপুর মীয়ামগী পুক্নিংদা লাংতক্নরিবা ভারত সরকার অমসুং এন:এস:সি:এন (অা:এম:) অনিগী মরক্তা চত্থরিবা নাগা পিছ টোল্ককী ৱারোইশিন অমা পুরক্নবা চংশিল্লক্লিবা খোংথাংসিদা মণিপুরদা খুন্দামিন্নরিবা তোঙান তোঙানবা কাংলুপ ৩৮ গী ইন্টিগ্রিটি শোক্লোইদবা ৱারোইশিন অমা পুরক্নবা সিভ সেনা মণিপুর ষ্টেট য়ুনিটকী প্রসিদেন্ট মোইরাংথেম তোম্বীনা লুচিংবা মীওই ৫ না শাবা পার্টি অসিগী খুৎপু অমা মুম্বাই অমসুং দিল্লিগীদমক ইম্ফাল থাদোকখ্রে৷

সিভ সেনাগী নেসনেলগী লুচিংবশিং অমসুং এম পিশিং য়াওনা তোঙান তোঙানবা পার্টিশিংগী এম:পি: শিংদা তকশিল্লুনবা মুম্বাই অমসুং দিল্লিগীদমক ইম্ফাল থাদোকখ্রবা সিভ সেনা মণিপুর ষ্টেট য়ুনিটকী প্রসিদেন্ট তোম্বীনা ফোঙদোকখিবদা, পার্টিগী খোঙচৎ অসি য়াম্না মরু ওইবা খোঙচৎ অমনি, মরমদি খোঙচৎ অসিনা মতম কয়াগী মমাংদগী মণিপুরগী বর্নিং ইসু অমা ওইনা মণিপুর মীয়ামগী পুক্নিংদা লাংতক্ননা চরক-চহিং নাইনা লৈরিবা নাগা ইসুগী মতাংদা মণিপুরদা খুন্দামিন্নরিবশিংগী ইন্টিগ্রিটি শোক্লোইদবা ৱারোইশিন পুরক্নবা তকশিল্লুগদৌরিবনি৷

শান্তিগী ৱারী অসিদা নাগাশিংগী ৱারোইশিন অমা পুরকপা হায়বসি সিভ সেনা মণিপুর ষ্টেট য়ুনিট খক নত্তনা মণিপুর মীয়াম্না পাম্নরিবা অমসুং তরাম্না ওক্লিবা ৱাফমশিংনি৷ মরম অদুনা নাগাগী ৱারোইশিন অমা পুরক্নবা চংশিল্লিবা ফ্রেম ৱার্ক এগ্রিমেন্ট অসি লাক্লিবা নোংজু মীফম অমসুং পার্লিয়ামেন্ট মীফম মমাংদা সরকারনা চংশিল্লক্লিবা খোংথাং অসিদা সিভ সিনা মণিপুর ষ্টেট য়ুনিটনা তরাম্না ওকই অমসুং শৌগৎলি৷ তৌবতবু ৱারোইশিন অসিদা মণিপুরদা খুন্দামিন্নরিবা তোঙান তোঙানবা কাংলুপ ৩৮ গী ইন্টিগ্রিটি কাইগদবা মওংদা নাগা খক্তগী চাওখৎ থৌরাং লৌখৎলক্নবা চংশিল্লকপা খোংথাংশিংদি পার্টি অসিনা য়াবা ঙম্লোই৷ খোংথাং অসিগী মায়োক্তা পার্টি অসিনা মণিপুর মীয়ামগা লোয়ননা লেপমিন্নগনি৷

প্রসিদেন্টনা লুচিংদুনা চৎকদৌরিবা মীওই ৫ শাবা খুৎপু অসিনা মুম্বাইদা চত্তুনা পটর্িগী লুচিংবশিং অমসুং দিল্লিদা চত্তুনা তোঙান তোঙানবা এম:পি: শিং উন্নদুনা নাগা পিছ টোল্ককী ৱারোইশিন পুরক্নবা হোৎনরিবা অসিদা কাংলুপ অমত্তগী পুক্নিং নাগদবা থবক পায়খত্তনবা তকশিল্লুগদৌরিবনি৷ মখা তানা খোঙচৎ অসিনা নেসনেল হায় ৱ অনিদা লৈরিবা লম্বী থোংগী ওইরিবা ফিভমশিং অসিদা তোঙান তোঙানবা পোলিটিকেল পার্টিশিংনা রাজনিটিগী খুদোংচাবা লৌননবা হোৎনরিবা অমদি লম্বী অসি মখোয়-মখোয়গী মতমদা শেম্লম্বনি অমদি শেম্লমদে হায়না চার্জ তৌনরিবা কয়া অসি য়ুনিয়ন মিনিষ্টর ওফ রোদ ত্রান্সপোর্ট এন্দ হায় ৱজ নিতিন ঘতকারিগা উন্নদুনা পাউদমগনি৷ লোয়ননা লম্বী অসি মণিপুরগী হিংনবগী মরু ওইবা লম্বী অমা ওইরিবনিনা হায় ৱ অসিদা পোৎচৈ পুশিল্লক্লিবা দ্রাইভরশিং য়াওনা পেসেঞ্জরশিংনা অশোই অঙাম থোক্তনবা লম্বী শেম্বীনবা অমসুং হায় ৱ প্রোটেক্সন ফোর্সনাচিংবা থম্ননবা তকশিল্লুগদবা খোঙচৎনি হায়না তোম্বীনা মখা তানা পাউদম্লক্লি৷

Ads