July 14, 2020/ Todays e-paper

সিএম না কেরলাগী ফ্লদ রিলিফকীদমক লুপা ক্রোর ২ দোনেট তৌখ্রে


19th August 2018 |

থৌদাং পাউমীদগী

ইম্ফাল, অগষ্ট ১৯ঃ কেরলাদা ঈশিং ঈচাও মায়োক্নবদগী হৌজিক ফাওবদা মীওই ৩৫৭ লৈখিদবা অদুগা কয়া অমনা ময়ুম মকৈ থুমজিনখিবদগী লৈফম চাফম খঙদনা অৱাবা কয়া মায়োক্নরিবা অদু য়েংলগা চিফ মিনিষ্টর এন বিরেননা মহাক্কী রিলিফ ফন্দদগী লুপা ক্রোর ২গী শেনফম অমা কেরলা গভর্নমেন্টতা দোনেট তৌখ্রে হায়রি৷

চিফ মিনিষ্টরগী মাইকৈদগী ফোঙদোকখিবদা, কেরলা মীয়ামগী অৱাবদা মণিপুরগী মীয়াম্না শরুক য়ারি অমসুং মখোয়গীদমক্তা লেপ্লি৷ মণিপুর মীয়াম্না কেরলাগী অৱাবা তারবা (মখা লা ৪দা)

Ads