May 25, 2018/ Todays e-paper

একজিক্যুটিভ কম্মিটি মীটিং পাঙথোকখ্রে


15th May 2018

ইম্ফাল, মে ১৫ঃ বিজেপি নম্বোল মন্দলগী একজিক্যুটিভ কম্মিটিগী মীফম অমা ঙসি নম্বোলদা লৈবা মন্দল অসিগী কনফরেন্স হোলদা পাঙথোকখ্রে৷


থৌরম অদুগা মরী লৈননা বিজেপি নম্বোল মন্দলগী প্রসিদেন্ট এস ব্রজমনিনা হায়খিবদা সেন্টরদনা প্রাইম মিনিষ্টর এন নরেন্দ্র মোদি অদুগা ষ্টেটতনা চিফ মিনিষ্টর এন বিরেননা লুচিংবা বিজেপি লৈঙাকনা মীয়ামগী য়াইফগদবা থৌরাং কয়া অমা পায়খৎলি৷ অসিগুম্বা মীয়ামগী কান্নগদবা থৌরাংশিং অসি মীয়াম্না মপুং ফানা কান্নবা লৌহৌনবগীদমক মীয়ামনা লৌগদবা মতেংশিং অদু মমুৎ তানা খঙহনবা অমসুং লমজিংবা চংই৷ মরম অদুনা বিজেপি ৱার্করশিংনা মতম খজিক্তং কায়থোক্তুনা থম্মোয় শেংনা ৱাকর্ তৌরবদি সরকার অসিনা মীয়ামদা পীরিবা মতেং অদু মপুং ফানা লৌবা ঙমগনি৷ মীয়ামগী খল্লগা ৱার্করশিংনা অঙম্বা থাক্তা হোৎনমিন্নসি হায়খি৷ থৌরম অদুদা বিজেপি নম্বোল কেন্দ্রগী মরুওইবা থৌমী কয়াসু শরুক য়াখি হায়রি৷

Ads