July 14, 2020/ Todays e-paper

খোঙজং মখা চত্থখিগনি ঃমুটা


18th August 2018 |

ইম্ফাল, ওগষ্ট ১৮ঃ মণিপুর য়ুনিভর্সিতিগী ভিসি এ পি পান্দেগী মথক্তা ইন্দিপেন্দেন্ট ২ মেম্বর ইনক্বারি কম্মিতি শেমদুনা থিজিলহনবা অমসুং ইনক্বারি প্রোসেস লোইদ্রি ফাওবা ভিসি ছুতিদা থম্বা হায়না য়ানখ্রবসু মদুগী ওন্ন-তৈনবদা য়ুনিয়ন ঐচঅারদি মিনিষ্ট্রিনা ওর্দর থোক্লকখিবা অদু এময়ু কম্ম্যুনিতিনা পেন্দবা ফোঙদোকখ্রে৷

মুটা, মুশু অমসুং মুশানা পুন্না থাদোরকপা জোইন্ট ষ্টেটমেন্ট অমনা হায়রিবদি, য়ুনিভর্সিতিগী ভিসি এ পি পান্দেনা ফাইনান্সিয়েল অমসুং এদমিনিষ্ট্রেটিভ ইরিগুলারিটিস কয়া চত্থখিবা অদু থিজিন্নবা শেমখিবা ফেক ফাইন্দিং কম্মিতি রিকন্সটিট্যুট তৌনবা হ্যুমেন রিসোর্ছ দিভলপমেন্ট মিনিষ্টরগী অন্দর সেক্রেটরিনা থোকখিবা ওর্দর অদু ঙসি এময়ু কম্ম্যুনিতিগী জোইন্ট কম্মিতিগী মিতিং অমনা য়াম্না কুপ্না খন্নখ্রে৷

মখা তানা হায়রিবনা, নুমিৎ হুমনি চুপ্না ঐচ অার দি মিনিষ্ট্রিগী ওফিসিয়েলশিং অমসুং মণিপুর সরকার য়াওনা খন্নদুনা য়ানবা অমগী মখাদা সাইন তৌনখিবা এমওয়ু অদু ভাইওলেট তৌবা অসি এময়ু কম্ম্যুনিতিনা থম্মোয় শোক্না য়ানিংদে৷ এগ্রিমেন্ট অদুদা ইন্দিপেন্দেন্ট ২ মেম্বর কম্মিতি শেম্বদা য়ানখ্রবসু মিনিষ্ট্রি অসিনা ইন্দিপেন্দেন্ট হায়বদু লৌথোক্লগা শুপ্নগী ২ মেম্বর কম্মিতি ওইনা কন্সটিট্যুট তৌখি৷ ইনক্বারি অসিগা মরী লৈননা প্রোঃ এ পি পান্দে ছুতিদা থম্বা হায়বসি য়াম্না কুপ্না খন্নখ্রবসু ওর্দর অসিদা ভিসি ছুতি পীবগী ৱাফম য়াওদে৷

এগ্রিমেন্ট অদুদা য়ানখিবা ৱাফম অনি থবক ওইনা পাঙথোরক্তবা হায়বসি এগ্রিমেন্ট অদুবু ভাইওলেট তৌবনি৷ থৌওং অসি চীফ মিনিষ্টর য়াওনা ঐখোয় খুদিংমকপু ইকাইবা পীবনি হায়রি৷

মরক অসিদা মুটাগী স্পোক্সপার্সন দেবানন্দনা ঙসি মুটাগী ওফিসতা পাঙথোকখিবা পাউগী মীফম অমদা এময়ু কম্ম্যুনিতিগা য়ানখিবা এগ্রিমেন্ট অদু মিনিষ্ট্রিনা ইকাই খুম্নদ্রবনিনা হৌজিক চত্থরিবা খোঙজং অসি মখা তানা অদুমক চত্থরগনি৷ মসিদা ওর্গনাইজেসন খুদিংমক্না মতেং পাংবীয়ু৷

এমওয়ু অদুদা য়াওরিবশিং অদু থবক ওইনা পাঙথোক্ত্রিবা ফাওবা হৌজিক চত্থরিবা খোঙজং অসি সস্পেন্দ তৌবগী ৱাফম লৈতে হায়খি৷

Ads