May 25, 2018/ Todays e-paper

লম্বী শেমদ্রিঙৈদা ইঞ্জিনিয়ারশিং হান্না ত্রেনিং পীবা মথৌ তারি


13th March 2018

ইকাই খুম্নজরিবা এদিটর,

চীংগী নত্রগা খুঙ্গংগী মনুং হঞ্জিনবা লম্বীশিং লাইরদনা নেস্নেল হায়ন্বে অমসুং ষ্টেট হায়ন্বেশিং ষ্টেট সরকারনা চহী খুদিংগী শেম্লবসু নোংজু থা অমুক্তগী হেন্না চৎত্রি৷ মসিনা অতোপ্পা জগাশিংদা শেম্বদা শীজিন্নগদবা অচৌবা শেলফম কয়া অমা ইম্ফাল ময়োলগী ষ্টেট অমসুং নেস্নেল হায়ন্বেশিং অসি শেম্বদা অদুমক লোইশিন্দুনা হেন্না পাক-থোক চাওথোক্না লম্বীশিং শেম্বা ঙমদ্রি৷ মসি মপুং ওইনা লম্বীশিং অদু শেম্বদা ক্বালিতি মেন্টেইন তৌদবগী মথক্তা ইঞ্জিনিয়ারশিংগী মরক্তা কো-ওর্দিসন লৈনদবা অমদি হৈতবগী মমি অমসু চাওনা তারি৷ মরু ওইনা হায়ন্বেশিং অদু শেম্লবা মতুং নাকলদা চেল্লিবা দ্রেনশিং অদুবু চল্লিবা অারসিসিগী পোর্সনশিং অদুনা হেন্না ন্বাংখৎনা লৈবা অমদি লম্বীশিং অদুদগী চিত্থরক্কদবা ঈশিং অদু দ্রেইনদা তাখিনবা মখুল অমত্তা ফাওবা থমদবা মফম কয়া য়াওবনা নোংজু থাগী মতমদদি কোইলাসশিং অদুদা মতম শাংনা ঈশিং তুংশিল্লগা লৈবনা অদুমক নোংজু থা লোইবদা লম্বীশিং অদুমক লোইখিবা তাবনি৷ অদুনা হায়ন্বেশিংদা কোইলাস থাবদা অসিগুম্বা ইঞ্জিনিয়ারগী অশোয়বা কয়া লৈরিবসি চেক তৌবা চঙই৷ মসি ইঞ্জিনিয়ারশিংনা থৌশাদবা নত্রগা ত্রেনিং ফংলক্তবগী মমি চাওনা তারি৷ মসি থোক্তনবা ইঞ্জিনিয়ারশিং মপুং ফানা ত্রেনিং পীবা চঙই৷

অদোমগী

ইরেংবম রাজেশ

বামোন কম্পু

Ads