July 14, 2020/ Todays e-paper

ফোর্মর প্রাইম মিনিষ্টর অটল বিহারি বাজপায়ি মপুংফাবা ষ্টেট ওনরগা লোয়ননা অরোইবা মথৌ মঙম পাঙথোকখ্রে


17th August 2018 |

নিউ দিল্লি অাগষ্ট ১৭: ফোর্মর প্রাইম মিনিষ্টর অটল বিহারি বাজপায়ি ঙসি নুমিদাংৱাইরম মপুং ফানা ষ্টেট ওনরগা লোয়ননা দিল্লিগী রাষ্ট্রিয়া স্মৃটি সথানদা অরোইবা মথৌ মঙম পাঙথোকখ্রে৷ থৌরম অদুদা মীরৈবাক্কী লুচিংবশিং য়াওনা লৈবাক অসিগী লুচিংবা কয়ানা শরুক য়াখি৷

অহুমলক হন্না ভারতকী প্রাইম মিনিষ্টর ওইরম্লবা ভারত রত্না এৱার্ডি অটল বিহারি বাজপায়ি মতম শাংনা এইমসতা লায়কন্নরবা মতুংদা হৌখিবা শগোলশেল নুমিৎকী নুমিদাংৱাইরম পুং ৫.০৫ তাবা মতমদা লৈখিদবনি৷ ঙসি লুচিংবা অসিগী অরোইবা মথৌ মঙম পাঙথোকখিবা অদুদা ভারতকী প্রাইম মিনিষ্টর নরেন্দ্র মোদি অমসুং বিজেপিগী চিফ অমিট শাহসু শরুক য়াখি৷

ভারতকী প্রসিদেন্ট রামনাথ কোভিন্দ, ভাইস প্রসিদেন্ট এম ভেনকয়া নাইডু য়াওনা ভারতকী লুচিংবা কয়ানা অটল বিহারি বাজপায়ি লৈখিদবদা থম্মোয় শোক্না অৱাবা ফোঙদোকখ্রে৷ লোক সভা স্পিকর সুমিত্রা মহাজন, বিজেপিগী ভেটরান লিদর অমা ওইবতা নত্তনা বাজপায়িগা মতম শাংনা লোয়নদুনা লাকখিবা এল কে অদভানি, মুর্লি মনোহর জোর্শি, অার এস এসকী চিফ মোল ভগভট , হোম মিনিষ্টর রাজনাথ, এক্সটর্নেল এফিয়ার্স মিনিষ্টর সুস্মা স্বারাজ, দিফেন্স মিনিষ্টর নিরমলা শিথারমন, কাশ্মিরগী পি দি পি লিদর মেহবুবা মুফটি, বিহারগী চিফ মিনিষ্টর নিতিসকুমার, মণিপুরগী চিফ মিনিষ্টর এন বিরেন, কংগ্রেস প্রসিদেন্ট রাহুল গান্ধী য়াওনা লুচিংবা কয়ানা বাজপায়িগী মথৌ মঙম পাঙথোকপগী থৌরমদা শরুক য়াখি৷

ভুটানগী নিংথৌ জিকমে খেরসর নমগৈয়েন ৱাংচুং, অফগানিষ্টানগী ফোর্মর প্রসিদেন্ট হমিদ করজাই, নেপালগী মিনিষ্টর ফোর ফোরেন এফিয়ার্স প্রদিপকুমার গয়াৱালি, শ্রীলঙ্কাগী এক্টিং ফোরেন মিনিষ্টর লক্সমন কিরিএলা, বংলাদেশকী ফোরেন মিনিষ্টর অব্দুল সহসন মেহমুদ অালি অমসুং পাকিষ্টানগী লো মিনিষ্টর অালি জাকিরসু শরুক য়াবা লাকখি৷

Ads