July 14, 2020/ Todays e-paper

য়ুনিভর্সিতিগী ভিসি এ পি পান্দেগী মথক্তা থিজিন্নবা ২ মেম্বর ইনক্বারি কম্মিতি রিকন্সটিট্যুট তৌখ্রে


18th August 2018 |

থৌদাং পাউমীদগী

ইম্ফাল, অাগষ্ট ১৮ঃ মণিপুর য়ুনিভর্সিতিগী ভিসি এ পি পান্দে এদমিনিষ্ট্রেটিভ অমসুং ফাইনান্সিয়েল ইরিগুলারিটিস কয়া লৈরে হায়রিবসি য়েংশিন্নবা য়ুনিয়ন ঐচঅারদি মিনিষ্ট্রিনা ২ মেম্বর ইনক্বারি কম্মিতি অমা রিকন্সটিট্যুট তৌখ্রে হায়রি৷

ভারত সরকারগী অন্দর সেক্রেটরি বিজয়কুমারনা ঙরাং থোকখিবা ওর্দর অমগী মতুং ইন্না য়ুনিভর্সিতি ৱাথোক্কী মতাংদা ইনক্বরি তৌনবা মমাংদা ফেক ফাইন্দিং কম্মিতি অমা শেম্লে হায়না থোকখিবা ওর্দর অদু সুপরসেসন তৌরগা ৱাথোক অসি থিজিন্নবা ২ মেম্বর ইনক্বারি কম্মিতি ওইনা রিকন্সটিট্যুট তৌরে৷

কম্মিতি অসিগী চিয়ারমেননা মেঘলায়া হায় কোর্টকী ফোর্মর চীফ জষ্টিস টি নন্দকুমার হাপখ্রে৷ অদুগা মেম্বরদনা তেজপুর য়ুনিভর্সিতিগী ফোর্মর ভাইস চাঞ্চেল্লর প্রোঃ এম কে চৌধুরি ওইনা হাপখ্রে৷

ইনক্বারি কম্মিতিনা ভিসিগী মথক্তা ইনক্বারি চত্থবা মতমদা মসিগী প্রোসিদ্যুরশিং শিজিন্নবদা অথিংবা লৈরোই৷ অদুম ওইনমক অরোইবা কনক্লুজন অদু ফোর্মুলেট তৌবা মতমদা কম্মিতি অসিনা নেস্নেল জষ্টিসকী প্রিন্সিপলশিং অদুগী মতুং ইন্না মরী লৈনরিবা মীওইশিং অদুগী রেস্পোন্সশিং অদু খন্নগনি৷

লোয়ননা ইনক্বারি কম্মিতিনা মথৌ তাই হায়না খল্লবদি য়ুনিভর্সিতি য়াওনা তোঙান তোঙানবা ওফিস৷ প্রেমিসেসতা খোঙচৎ পাঙথোক্তুনা দোক্যুমেন্টশিং অদু য়েংশিন্দুনা কোপিশিং লৌবা, ষ্টেটমেন্ট রেকোর্দ তৌবা অমদি হিরম অসিগা মরী লৈননা ষ্টেকহোল্ডরশিংগা খন্না-নৈনবা, ইনক্বারি কম্মিতিগী রিপোর্ট অদু ওর্দর ইশু তৌখিবা নুমিৎতগী পারগা থা অমগী মনুংদা সবমিট তৌবা মথৌ তারবা কানদা প্রোঃ এ পি পান্দে কম্মিতিগী মাংদা এপিয়ার তৌবা, কম্মিতিদা সেক্রেটরিয়েল এসিষ্টেন্টশিং য়ুনিভর্সিতিনা পীবা অমসুং কম্মিতি অসিদা দরকার লৈবা তেংবাংশিং পীন্নবা য়ুনিভর্সিতিগী রেজিষ্ট্রার অসি নোদেল পার্সন অমা ওইবা অমসুং কম্মিতিগী মেম্বরশিংগী টিএ৷ দিএ ওনরেরিয়মনচিংবা এক্সপেন্দিচর খুদিংমক য়ুনিভর্সিতিনা পুবা হায়বশিং অসিনি৷

Ads