May 25, 2018/ Todays e-paper

হিংবগী অাশা উরক্তবদগী পুন্না শিমিন্ননবা হোৎনবদা লোইনবী শিরে, মপুরোইবা লায়কন্নরি


25th April 2018

থৌদাং পাউমীদগী

ইম্ফাল, এপ্রিল ২৫ ঃ হিংবগী অাশা উরক্তবা অমসুং শেন্থোক লম্বী ন্বাৎপদগী ইমুং পুবা ঙম্লক্তবদগী মতৈ মনাও পুন্না কোষ্টিক সোদা থকমিন্নদুনা শিমিন্ননবা হোৎনবদা লোইনবীনা শিরে৷ মপুরোইবনা অরুবা ফিভমদা লায়কন্নরি৷

থৌদোক অদুদা লৈখিদ্রবা নুপী অদুগী মমিংনা সরাংথেম নিঙোল লৈমপোকপম ওংবী সুন্দরি এলাইজ অবেম (২৪) কৌই৷ অদুগা লায়কন্নরিবা মহাক্কী মপুরোইবা অদুনা লৈমপোকপম ইমোচা এলাইজ ইঙোচা (৪৬) কৌই৷ মখোয় অনিগী পীক্লিবা চহী ৬তা ঙাইরিবা মচানুপা অমসু লৈ৷

থৌদোক অসিগী মতাংদা প্রেসনা ফংবা পাউগী মতুংইন্না লৈমপোকপম ইঙোচা অসি ন্বাঙ্খৈ নিংথেমপুখ্রি মপাল মখা লৈকাইদা লৈবনি৷ নোংমগী শু নোম্লগা হিংবনি৷ চহী অনিমুক্কী মমাংদা মহাক্না লৈরিবা ময়ুম ইঙ্খোল অদু য়োন্থোক্লগা নুপী মপামদা লৈবনি৷ ইঙোচানা মহাক্কী য়োন্থোকখিবা ইঙ্খোল অদু মপুনা য়ুম শাদ্রিবা ফাওবা মরক মরক্তা মতৈ মনাও লাক্লগা পাখল খল্লগা লৈবনি৷

ঙরাং নুমিদাং পুং ১২.৩০ রোম তাবদা ইঙোচা থবক চৎলুরগা ময়ুমদা হল্লক্লবা মতুং সুন্দরিগা লোয়ননা ইমুং মনুংগী মীওই অমত্তা তাক্লমদনা ন্বাঙ্খৈ নিংথেমপুখ্রি মপালদা লৈবা য়ুম অদুদা লাক্লগা মতৈ মনাও পুন্না কোষ্টিক সোদা থক্লগা শিমিন্ননবা হোৎনরমখিবনি৷ মখোয় অনিনা কোষ্টিক সোদা থকমিন্নরগা জ্ঞান মাংদুনা তাদুনা লৈরিবা মফম অদুদা মখোয় কা হেন্না লাইরমনবনা পীক্লিবা চহী ৬তা ঙাইরিবা মচানুপা অদুগী মনিং থুংবা ঙম্লরোই৷ অদুনা মখোয় মশা মতোমতা শিজনবা হোৎনবনি হায়না সুসাইদ নোট অমসু ইরগা লৈরমখি৷ মখোয়না অনিনা শিনবা হোৎনরিবা অদু মীয়াম খঙনরকপদগী জেনিমসতা পুখৎতুনা লায়কন্ননবা হোৎনবদা ফিভম লুশিল্লকপদগী সুন্দরিনা এদভান্স হোস্পিতালদা রিফর তৌরবা মতুং লায়কন্নবা হোৎনবদা ঙমদনা লৈখিদবনি৷ মপুরোইবনা রিমসকী অাই সি য়ুদা লায়কন্নরি হায়রি৷

Ads