May 25, 2018/ Todays e-paper

কর্নাটকাদা বিজেপি ১সুং জে দি (এস)অনিমক্না সরকার শেম্নবা ক্লেম তৌখ্রে


15th May 2018

বেঙ্গলুরু ৷ নিউ দিল্লি ,মে ১৫ : থা অসিগী ১২ দা এসেমব্লি সিট ২২৪গী মনুংদা ২২২গী ওইনা পাঙথোকখিবা কর্নাটকা এসেমব্লি মীখলদা পার্টি অমত্তনা মেজোরিটি ফংবা ঙমখিদ্রে৷ বিজেপিনা সিট ১০৪ ফংদুনা সিঙ্গল লার্জেষ্ট পার্টি তাখ্রে৷ অদুগা মসিগী খ্বাইদগী নকপা লম্বা ওইরিবা কংগ্রেসনা সিট ৭৮, জে দি (এস)না ৩৭ অদুগা অতোপ্পনা ৩ ফংখ্রে৷


মীখল অসিদা পার্টি অমত্তনা মেজোরিটি ফংখিদবা অসিনা মরম ওইরগা হান্না ষ্টেট অদুগী কংগ্রেসকী চিফ মিনিষ্টর সিদরময়ানা মীখল মমাংদা অনৌবা সরকার শেম্বা অসিদা কিং মেকর ওইরিবা এক্স প্রাইম মিনিষ্টর দেবী গৌদানা লুচিংবা জে দি (এস)কা চৎমিন্নরোই হায়না লাওথোকখ্রবসু পার্টি অসিনা দেবী গৌদাগী মচানুপা ঐচ দি কুমারা শ্বামিদা চিফ মিনিষ্টরগীদমক ওফর তৌদুনা সরকার শেম্মীন্ননবা লাল্লোং য়াৎপা হৌখ্রে৷ লোয়ননা কংগ্রেস অমসুং জে দি (এস)কী লুচিংবশিংনা ষ্টেট অদুগী গভর্নর ভাজুভাই বলা উন্নদুনা সরকার শেম্নবা ক্লেম তৌখ্রে৷

বিজেপিগী ওইনসু চিফ মিনিষ্টরিয়েল কেন্দিদেট য়েদরুপ্পানা ষ্টেট অদুগী গভর্নর উন্নদুনা সরকার শেম্নবা ক্লেম তৌখ্রে৷ লোয়ননা বিজেপিনা সিঙ্গল লার্জেষ্ট পার্টি ওইবনা সরকার শেম্নবা হোৎনবদা মখোয়দা হান্না প্রাইওরিটি পীফম থোকই হায়না তকশিনখিবগা লোয়ননা মহাকপু মপুং ফাবা মেজোরিটিনা শৌগৎলি হায়বদু চয়োল অমগী মনুংদা ফ্লোর টেষ্ট উৎননবগী অয়াবা পীনবসু তকশিনখ্রে৷ মীখল হায়দোকপগী অঙনবা শরুক্তা কংগ্রেসনা জে দি (এস)তা সপোর্ট তৌদুনা সরকার শেম্ননবা গভর্নরগা উন্নদুনা ক্লেম তৌখ্রবসু অথেংবদা কংগ্রেসনা নিংগায়াট এমএলএশিংনা জে দি (এস)কী ঐচ দি কুমারা শ্বামিনা চিফ মিনিষ্টর ওইবদু য়ানিংদবা ফোঙদোক্তুনা কংগ্রেস মশেলদা য়ানিংদবা থোরকখ্রে৷ সোর্স অসিনা মখা তানা হায়রিবনা, লিংগায়ট কাংলুপকী এমএলএ ৮ না জে দি (এস)কী এলাইন্স তৌবা অসিদা য়াম্না কন্না য়ানিংদ্রি৷

অদুুবু কংগ্রেস লুচিংবা খরনদি জে দি (এস)তা চিফ মিনিষ্টরগী ওফর তৌরবসু দিপুটি সি এম য়াওনা মিনিষ্টর ২১ মখোয়দা পীগদবনি অদুগা জে দি (এস)কীদনা মিনিষ্টর ১১ লৈবদা য়ানখিবনি৷ অদুবু নুমিদাং অথেংবদা লিংগায়াট এমএলএশিংনা কংগ্রেসনা চিফ মিনিষ্টরগী প্রোজেক্ট তৌরিবা ঐচ দি কুমারা শ্বামি অসি ভোক্কালিকা কম্মুনিটি ওইবনা য়াবা ঙম্লোই হায়না অকনবা ইরাং অদু লাকখিবনি হায়রি৷

Ads